STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves

mestská príspevková organizácia

Za Hornádom 15, 05201 Spišská Nová Ves

Reklamačný poriadok pre Hotel Preveza

 1. Kzabezpečeniu správneho postupu pri vybavovaní reklamácií nedostatkov na tovaroch a službách predávaných a poskytovaných v Hoteli Preveza sa na základe zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, vydáva tento reklamačný poriadok:
 2. Klient má právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb avád zakúpených tovarov vrátane práva na ich odstránenie, výmenu, doplnenie, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb alebo tovarov.
 3. Nedostatky akosti stravy anápojov určených k okamžitej spotrebe klient reklamuje v reštaurácii ihneď pri zistení nedostatku, predovšetkým priamo u obsluhujúceho pracovní
 4. Ak nedostatky stravy anápojov určených k okamžitej spotrebe sa týkajú množstva a hmotnosti, musia byť reklamované ešte pred začatím konzumácie.
 5. Reklamáciu nedostatkov ostatného tovaru alebo služieb klient uplatní predovšetkým vhoteli, kde tovar alebo službu zakúpil ihneď, alebo bez zbytočného odkladu, na základe dokladu o zakúpení. Bez predloženia dokladu o kúpe nemusí byť reklamácia uznaná.
 6. Reklamáciu nedostatkov vubytovaní je možné uplatniť predovšetkým u pracovníka recepcie bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu nedostatkov v ubytovaní zanikne, pokiaľ nebolo uplatnené do odchodu klienta.
 7. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží všetky relevantné doklady oposkytovaní služby alebo nadobudnutí tovaru, u ktorého vytýka vadu alebo nedostatok.
 8. Postup pri vybavovaní reklamácie
  1. Stravovacie služby
   • Vady potravín sa považujú za neodstrániteľné. Ak sa vyskytne vada potravín, jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať ich výmenu alebo vrátenie zaplatenej čiastky, prípadne poskytnutie zľavy.
   • Vprípade ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera alebo teplota jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať bezplatné, riadne a okamžité odstránenie vady.
  2. Ubytovacie služby

Klient je oprávnený požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov a to:

 • Výmena vadného alebo doplnenie drobného vybavenia izby.
 • Pokiaľ nie je možné odstrániť vady technického charakteru vizbe pridelenej klientovi (porucha vykurovacieho systému, slabý tlak vody, nedostatok teplej vody, porucha v príkone elektrickej energie a ), a ak hotel nemôže klientovi poskytnúť iné, náhradné ubytovanie, a ak bude izba napriek týmto jej vadám poskytnutá klientovi, má klient právo na zľavu zo základnej ceny ubytovania po obojstrannej dohode alebo na odstúpenie od zmluvy pred prenocovaním a na vrátenie zaplatenej ceny za ubytovanie.
 1. Reklamáciu vybavuje prevádzkar, alebo ním poverený pracovník, ktorý je povinný reklamáciu preskúmať arozhodnúť o spôsobe jej vybavenia. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť dohodou, je prevádzkar alebo ním poverený pracovník spísať s klientom záznam o reklamá V zázname klient uvedie presné označenia poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru, čas kedy bola služba poskytnutá alebo tovar zakúpený a popis ich nedostatku.

V Spišskej Novej Vsi dňa 1.1.2022

Ing. Vladimír Hovaňák
riaditeľ organizácie