UBYTOVACÍ PORIADOK HOTELA PREVEZA**

 1. Ubytovateľ môže ubytovať len klienta, ktorý sa na ubytovanie riadne prihlásil. Za týmto účelom klient predloží na nahliadnutie pracovníkovi recepcie ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti vzmysle Zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle Zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný vzmysle Zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
 3. Ubytovateľ poskytuje klientovi služby vrozsahu a kvalite, určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích a stravovacích zariadení, podľa ktorej je hotel zatriedený.
 4. Na základe objednaného ubytovania sa vdeň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 14.00 hodiny. Ak nebol čas ubytovania  vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, ubytovateľ mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 5. Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav afunkčnosť zariadení na izbe a prípadne poruchy a nedostatky ihneď nahlási na recepcii.
 6. Ak klient požiada opredĺženie ubytovania, môže mu ubytovateľ poskytnúť, ak mu vie vyhovieť, aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 7. Platba alebo doplatok za vopred objednané služby bude vykonaná ihneď po nástupe na pobyt. Za ubytovanie aostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii na recepcii hotela.
 8. Klient súhlasí stým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností údržbár prípadne ubytovateľ.
 9. Za peniaze, cenné veci adoklady vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu na odložených veciach nezodpovedá ubytovateľ, ak ich neprevzal do osobnej úschovy na miesto, na to vyhradené.
 10. Na izbe alebo vspoločenských miestnostiach ubytovacieho zariadenia klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 11. Vubytovacom zariadení a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.)
 12. Klient sa nesmie na izbe alebo na chodbách ubytovacieho zariadenia hlučne zabávať, s spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22:00 hodiny do 06:00 hodiny je povinný dodržiavať nočný pokoj.
 13. Zbezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti vo veku do 10 rokov bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.
 14. Ubytovanie domácich zvierat je povolené ato za poplatok 7€/noc.
 15. Fajčenie na izbách je zakázané. Je povolené iba vo vonkajšíchpriestoroch.
 16. Na izbe hosť nemôže prijímať návštevy. Môže ich prijímať vpriestoroch na to určených.
 17. Pracovník hotela nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie oubytovaných hosťoch tretím osobám, s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje.
 18. Pracovník recepcie nie je povinný ubytovať osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
 19. Pracovník recepcie nie je povinný predať alkoholické nápoje osobám značne ovplyvneným alkoholickými nápojmi.
 20. Klient je povinný pri odchode zizby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestnosti, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere.
 21. Ak hosť akýmkoľvek spôsobom znehodnotil alebo poškodil zariadenia hotela je povinný to nahlásiť na recepcii hotela ihneď, najneskôr v momente svojho odchodu. Je na prevádzkovateľovi hotela, akým spôsobom bude riešiť náhradu škody od zodpovedného hosťa. Za všetky škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.
 22. Sťažnosti hostí aprípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma vedenie hotela. Kniha želaní a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste recepcie hotela.
 23. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. Vprípade, že ho závažným spôsobom poruší, ubytovateľ má právo odpustiť od objednávky ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.
 24. Tento ubytovací poriadok je kdispozícii klientom na izbách a recepcii hotela na viditeľnom mieste.

Ubytovateľ. STEZ – Správa telovýchovných zariadení
Hotel Preveza**

1.1.2022
Ing. Vladimír Hovaňák
riaditeľ organizácie