Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme, že ste navštívili webovú stránku príspevkovej organizácie STEZ – Správa telovýchovných zariadení (ďalej len organizácia), prevádzka Hotel PREVEZA**. Dúfame, že so záujmom spoznáte príspevkovú organizáciu STEZ, Hotel PREVEZA so sídlom Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves, s adresou prevádzky Za Hornádom 12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35514035 a jej ponuku služieb. Hotel PREVEZA rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám
sprostredkujete. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované organizáciou STEZ, Hotel PREVEZA, Za Hornádom 12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35514035 pri využívaní siete Internet a inej alternatívnej elektronickej komunikácie na priamy marketing. Organizácia STEZ, Hotel PREVEZA je zodpovedná za spracovanie vašich osobných
údajov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku. Zhromažďujeme len tie osobné údaje, ktoré nám vy chcete poskytnúť, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie (a zlepšenie) našich služieb vám.
Prevádzkovateľ zhromažďujeme len údaje ustanovené v § 10. ods. 3 písm. d) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov t.j. „predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené
výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov. Môžete nám poskytnúť vašu e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo atď., aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich službách, zaradiť vás do našich súťaží alebo prieskumov, alebo
vás informovať o akciách a podujatiach v hoteli PREVEZA, ktoré vás zaujímajú. Ubezpečujeme Vás, že Hotel PREVEZA prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete, medzi ktoré patria najmä:
1. Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti vašich osobných údajov.
2. Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti, ktoré sú ďalej poskytované len v intenciách zákona.
3. Všetci oprávnení zamestnanci našej organizácie, ktorí majú prístup k vašim osobným údajom, musia dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov organizácie STEZ – Hotel PREVEZA
4. Na zaručenie ochrany vašich osobných údajov našou spoločnosť udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzeniu úniku osobných údajov, ktoré získava a spracováva.
5. Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli spoločnosti. Tieto budú použité na poskytnutie, podporu a získanie spätnej väzby týkajúcej sa úrovne našich služieb a na zabránenie porušenie zabezpečenia, zákonov alebo našich zmluvných podmienok.
6. Naša organizácia nebude nikdy zdieľať vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou tretích strán, ktorá ich plánuje použiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.
7. Organizácia s poukázaním na ustan. § 10. ods. 3. písm. d) zákona č. 122/2013 môže zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, ale len za prísne obmedzených okolností, ktoré umožňuje citovaný zákon: – Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám (ako napríklad poskytovateľom s rovnakým predmetom činnosti, aké má prevádzkovateľ a správcovi internetových služieb), ktoré pomáhajú spravovať túto webovú stránku na základe
poučenia. – Vaše osobné údaje môžeme taktiež poskytnúť štátnym orgánom a súdnym orgánom, ak: si to vyžaduje príslušný zákon; alebo je v našej dobrej viere, že takýto krok je potrebný na dodržanie zákonných postupov; v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy. Naša organizácia nebude používať vaše osobné informácie (vrátane vašej e- mailovej adresy) na priamu alebo nepriamu komunikáciu, pokiaľ nám na to nedáte výslovný
súhlas. Tento súhlas sa nazýva aj explicitný súhlas.
8. Naša organizácia ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webovej lokality, vo svojich databázach, tak dlho, ako je primerane potrebné s ohľadom na naše potreby poskytnúť vám odpovede na vaše dotazy alebo na vyriešenie problémov, poskytnutie zlepšených a nových služieb a na dodržiavanie príslušných zákonných predpisov. To znamená, že vaše osobné údaje uchováme primeranú dobu po tom, ako prestanete
používať služby našej organizácie alebo používať túto webovú lokalitu. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané zo všetkých systémov hotela PREVEZA.
9. Máme právo kedykoľvek vymazať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.
10. Adresa, ak sa rozhodnete kontaktovať Hotel PREVEZA v prípade ďalších otázok týkajúcich sa vašich osobných údajov: STEZ, Hotel PREVEZA, Za Hornádom 12, 052 01 Spišská Nová Ves, e-mailová adresa: recepcia@hotel-preveza.sk.
11. Zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú všetky potrebné informácie
(jednoducho dostupné), aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete používať túto webovú stránku a poskytnúť vaše osobné údaje hotelu PREVEZA.
12. Preto pri prezeraní tejto webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami potvrdzujete a súhlasíte so spracovaním vašich nepriamych osobných údajov (súbory cookie, informácie o pripojení a systémové informácie) spôsobom uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov.
13. Ak od nás budete požadovať vykonanie určitej služby (t.j. súťaž, bulletine alebo informácie o nových službách a akciách atď.) budeme od vás požadovať dodatočné priame osobné údaje (meno, adresu a e-mailovú adresu). V tomto prípade si od vás vyžiadame váš výslovný súhlas so zhromažďovaním a použitím vašich osobných údajov. Tieto osobné údaje budú použité len
na účely, na ktoré ste nám ich poskytli.
14. Ak by ste mali nejaké otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte našu organizáciu na adrese uvedenej v odseku č. 10 a radi vám pomôžeme s prípadnými otázkami.